Päringuid sel kuul*

Seisuga --.--.----
Euroopa Liit / Euroopa Regionaalarengu Fond / Eesti tuleviku heaks
arvutan...
Viimasel kuul*
50 000 000
Eelmisel aastal
600 000 000
Päringuid läbi aegade*
4 000 000 000
6543 järjestikust päeva on X-tee
Eestis toiminud tõrgeteta*
Alates aastast 2001 on protokolli
muudetud vaid 4 korda
* 17. detsember 2001 andmete põhjal

Eesti X-teel on:

Teenuste arv, mida saab
kasutada X-tee vahendusel

1 500
600
ca 52 000
1 600
350
asutust ja ettevõtet
avaliku sektori asutust (sh kohaliku omavalitsuse asutused)
kaudselt X-tee teenuseid kasutavat ettevõtet või asutust
liidestatud infosüsteemi
liikmete poolt paigaldatud turvaserverit
1300
Iga teenuseid osutav osapool
pakub keskmiselt 5 teenust

* Aktiivsete X-tee liikmete andmete põhjal

Disainitud turvaliseks

Traditsioonilised ründevektorid ei ole X-tee
ülesehituse ja arhitektuuri tõttu kasutatavad
X-tee rakendab turvatehnoloogiaid
XAdES, ASiC, VPN, RSA,
TSL, RFC3161, OCSP, PKI

5 populaarseimat* teenuste osutajat

-
-
-
-
-
a
b
c
d
e

* Teenuseosutajale tehtud päringute arv viimasel kuul
X-teega liidestatud infosüsteemide
populaarseimad platvormid
Progress, PHP, Python, NodeJS, QT, SAP, Java, NET, PISQL, C++

3% X-tee päringutest on käivitatud kodaniku poolt. Eeldades, et neist iga päring säästis 15 minutit aega, siis eelmisel aastal hoiti nende päringutega kokku 1000 aasta jagu tööaega.
Ülejäänud päringute osas hinnangud puuduvad.

X-teed tutvustav materjal on valminud EL struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

Requests this month*

As of --.--.----
European Union / European Regional Development Fund / Investing in future of Estonia
counting...
Latest month*
50 000 000
Previous year
600 000 000
Requests to date*
4 000 000 000
6543 consecutive days of smooth
X-tee experience in Estonia*
As of 2001, the protocol
has been amended only 4 times
* Based on data from Dec 17, 2001

The X-tee in Estonia has:

Number of services that
can be used via the X-tee

1 500
600
ca 52 000
1 600
350
institutions and enterprises
public sector institutions
organizations as indirect users of X-tee services
interfaced information systems
security servers installed by members
1 300
Every party who provides services
offers 4 services on average

* Based on active X-tee member data

Designed to be secure

Traditional attacking vectors cannot be used
with the X-tee due to its structure and architecture
X-tee implements the following
security technologies
XAdES, ASiC, VPN, RSA,
TSL, RFC3161, OCSP, PKI

5 most popular* service providers

-
-
-
-
-
a
b
c
d
e

* By query count towards the service provider in last month
Most popular platforms of
information systems that have
been interfaced with the X-tee
Progress, PHP, Python, NodeJS, QT, SAP, Java, NET, PISQL, C++

3% of requests on X-tee are submitted by citizen. Assuming that every request saves 15 minutes - those requests have saved 1000 working years during previous calendar year.
There are no estimates on the rest of the queries.

The introductory material of the X-tee has been compiled with funding from the structural funds support scheme “Raising Public Awareness about the Information Society” of the European Regional Development Fund.